20.05.2020

մմմ
1.
1.She is writing
2.He is having
3.He is playing
4.I am lunching
5.I am buying

2.
1.Is He going to school?
No,he isn’t.He is coming home.
2.Are they eating ice creams?
No,they aren’t.They are drinking milkshakes.
3.Is she reading a book?No,she isn’t.She is listening to a CD.
4.Is your father working today?No,he isn’t.He is having a day off.

23.04.2020

 1. He can play football very well,

2.but he can’t play rugby: he’s not good at rugby.

3.This cake is delicious: you can cook very well!

4.Mum, can I go out tonight?

5.No, you can’t .

6.I’m sure you can do this exercise alone: it’s very easy!

7.This is too difficult! I can’t do it.

8. Can  your uncle speak Chinese?

9.Yes, he can .

10. My uncle is trilingual. He can speak French, English and Chinese.

11.I can carry this bag: it’s too heavy for me.

12. Sorry, but I can’t hear you: there’s too much noise!

11․05․2020

1. Ինչո՞վ է պայմանավորված օրգանիզմի ամբողջականությունը։

2. Ի՞նչ տեղի կունենա, եթե կենդանին չստանա բավարար քանակությամբ
սննդանյութ։
Կենդանի մարսողական համակարգն ապահովում է օրգանիզմը սննդարար նյութերով։Մարսողական կամ սննդանյութերի ներծծման ցանկացած խանգարում անդրադառնում է բոլոր օրգանների աշխատանքի վրա։Չստանալով բավարար քանակությամբ սննդարար նյութեր՝ օրգանիզմի աճը դանդաղում է,ղանգարվում է բջիջների վերականգնումը,նվազում է ակտիվությունը։

3. Ցողունի վնասվածքն ի՞նչ հետեւանք կարող է ունենալ բույսի կյանքում։
Կանաչ բույսերի կյանքում սկսվում է սերմի ծլումից։Տերևներում սննդարար նյութեր չեն կարող առաջանալ առանց ջրի և նրա մեջ լուծված հանքային աղերի։Դրանք արմատներով ներծծվում են հողից և ցողունով հասնում տերևներին։Արմատի կամ ցողունի վնասվածք ցանկացած վնասվածք խանգարում է այդ գործընթացին,և տերևները ջուր ու հանքային նյութեր չեն ստանում։Միևնույն ժամանակ առանց տերևներում սինթեզված սննդարար նյութերի անհնար է արմատների և ցողունների աճը։Այն չի կարող ծաղկել,ձևավորել պտուղներ և սերմեր։
4.Ի՞նչ կլինի, եթե կենդանի օրգանիզմները դադարեն սնվել: Պատասխանը հիմնավորե՛ք:
Դրանց փոխկապակցված աշխատանքն ապահովում է օրգանիզմի որպես միասնական համակարգի կենսագործունեությունը։Օգաններից որևէ մեկի աշխատանքի խանգարումն անմիջապես ազդում է մյուս օրգանների և ամբողջ օրգանիզմի աշխատանքի վրա։

20.04.2020

1) Տրված կոտորակներից որո՞նք են տասնորդական.

10, 1/10, 5 7/100, -23/1000, 7/10000։

2) Կոտորակը ներկայացրե՛ք բնական թվերով բազմապատկված

կարգային միավորների և համակարգային տասնորդական կոտորակների գումարի տեսքով.

930/100 = (9×100 +3×10 +0x1)/100
46723/10000=(4×10000+6×1000+7×100+2×10+3×1)/10000
83018/1000=(8×10000+3×1000+0x100+1×10+8×1)/1000
307/10=(100×3+0x10+7×1)/10
6421/10=(6×1000+4×100+2×10+1×1)/10
3245/100=(3×1000+2×100+4×10+5×1)/100
1074003/100000=1×1000000+0x100000+7×10000+4×1000+0x100+0x10+3×1)/100000
56251/1000=5×10000+6×1000+2×100+5×10+1×1)/1000

3) Տասնորդական կոտորակից անջատե՛ք նրա ամբողջ մասը.
27/10=2,7
3/10=0,3
639/10=63,9
865/100=8,65
17384/100=173,84
69933/1000=69,933
11876/100=118,76
939/10000=0,0939

4) Գրե՛ք տվյալ կոտորակին հավասար տասնորդական կոտորակ.

½ = 5/10
4/5=8/10
-9/25=-36/100
-17/4=-425/100
-29/20=-145/100
201/200=1005/1000
-303/250=1 212/1000

Լրացուցիչ(տանը)
5) Արտահայտությունը գրե՛ք տասնորդական կոտորակի տեսքով.

3×10+6×1/10=30 +6/10=300/10+6/10=306/10=30,6

8×1/10+7×1/100=8/10+7/100=80+7/100=87/100=0,87

10+1/100=1001/100=10,01

5×100+4×10+2×1/10=500+40+2/10=5400/10+2/10=5402/10=540,2

100+10+1/10+1/100=110+1/10+1/100=11000/100+10/100+1/100=11011/100=110,11

6×1/10+9×1/100+7×1/1000=6/10+9/100+7/1000=600+90+7/1000=697/1000=0.697

6) Առանձնացրե՛ք տասնորդական կոտորակի կոտորակային մասը.
ա)5 3/10, բ)6 7/10, գ)12 1/10, դ)2 34/100, ե)65 57/100, զ)81 132/1000, է)765 41/100, ը)1236 6/10

7) Հետևյալ թվերից որո՞նք են հավասար որևէ տասնորդական կոտորակի.
-9/20, 21/5, 41/25, -63/4:

8) Արտահայտե՛ք մետրերով և գրի՛ առեք տասնորդական կոտորակի տեսքով.
ա) 3 մ 20 սմ =320/100մ=32/10մ=3.2
բ) 1 մ 5 դմ=150/100մ=15/10մ=1.5մ
գ) 25 մ 8 դմ 3 սմ=2583/100մ=25.83մ
դ) 18 մ 1 դմ 6 սմ 2 մմ=18162/1000մ=18,162մ
ե) 79 մ 4 սմ 1 մմ=79041/1000մ=79,041մ
զ) 8 դմ 7 սմ 5 մմ=875/1000=0.875մ

 

 

1) Դիրքային գրառումով գրե՛ք տասնորդական կոտորակը.
372/10=37,2
813/100=8 ,13
13/1000=0, 013
3/100=0,03
4567/10=456,7
932/1000=0,932
129/100=1,29
513/10000=0,0513

2) Տասնորդական կոտորակը գրե՛ք սովորական կոտորակի տեսքով.

ա) 3,87=387/100,          գ) 137,56=13756/100, ե) 1,001=1001/1000,          է) 3,5978=35978/1000,

բ) 16,99=1699/100,         դ) 0,003=3/1000,   զ) 37,1=371/10, ը) 74,0938=740938/10000։

3) Կարդացե՛ք կոտորակը.

0,385 Զրո աամբողջ երեք հարյուր ութսունհինգ հազարերորդական,
894,1503 ութ հարյուր ինիսունչորս ամբողջ հազար հինգ հարյուր երեք տասհազարերորդական ,
–0,00301 մինուս զրո ամբողջ երեք հարյուր մեկ հարյուրհազարերորդական ,
–100,01 մինուս հարյուր ամբողջ մեկ հարյուրերորդական,
113,07 հարյուր տասներեք ամբողջ յոթ հարյուրերորդական,,
դ) 12,1 տասներկու ամբողջ մեկ տասնորդական,
10,001տասն ամբողջ մեկ հազարերորդական ,
ը) 5,137 հինգ ամբողջ հարյուր երեսունյոթ հազարերորդական։

Լրացուցիչ(տանը)

4) Գրելով տասնորդական կոտորակը դիրքային գրառումով՝ գտե՛ք նրա ամբողջ մասը.
91/10=9,1
2/100=0,02
3214/100=32,14
5677/10=567,7

5) Գրելով տասնորդական կոտորակը դիրքային գրառումով՝ գտե՛ք նրա կոտորակային մասը.
83/100=0,83
2675/10=267,5
998/1000=0,998
65782/100=657,82:

6) Ի՞նչ թվանշան է գրված 364,50791 կոտորակի`

ա) հարյուրյակների կարգում `3

բ) տասնորդականների կարգում` 9

գ) տասհազարերորդականների կարգում` 5

դ) տասնյակների կարգում` 6։

7) Թվանշաններով գրե՛ք կոտորակը.

ա) զրո ամբողջ մեկ հարյուրերորդական, 0,01

բ) յոթ ամբողջ քսանհինգ հազարերորդական, 7,025

գ) երեսուներկու ամբողջ տասնութ տասհազարերորդական, 32,0018

դ) զրո ամբողջ երկու հարյուր երեսունյոթ հազարերորդական, 0,237

Դասարանական աշխատանք և Տնային ածխատանք

Դաս5
Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Հետևյալ պնդումներից ընտրե՛ք ճշմարիտները.

ա) Սկյուռն ունի չորս թաթիկ։
Ճշմարիտ է։

բ) Ավտոմեքենայի անիվները քառակուսու ձև ունեն։
Կեղծ է։

գ) Երկու թվերի գումարը զույգ թիվ է։
Համ ճշմարիտ է համ կեղծ։

դ) Գիր;քն սկսել է քայլել։
կեղծ է

ե) Մայթերը նախատեսված են հետիոտների համար։
ճշմարիտ է։

զ) Ծառերը ծաղկում են գարնանը։
Ճշմարիտ է։

2) Հետևյալ պնդումներից ընտրե՛ք ասույթները.

ա) Հունիսը, հուլիսը և օգոստոսը ամառվա ամիսներ են։
Ճշմարիտ է։

բ) Դեկտեմբերը, հունվարը և մարտը ձմեռվա ամիսներն են։
Կեղծ է։

գ) Ապրիլին ձյուն է եկել։
կեղծ է։

դ) Լիճը թռել է տիեզերք։
կեղծ է։

ե) Մարդը չի կարող ապրել առանց ջրի։
ճշմարիտ է։

3) Կազմե՛ք դիզյունկցիա հետևյալ երկու ասույթներից.

ա) A. Զբոսաշրջիկը ճանապարհ է ընկնում ավտոմեքենայով։
B)Զբոսաշրջիկը ճանապարհ է ընկնում հեծանիվով։

բ) A. Խաղոսկրը նետելիս բացվել է 3 թիվը։
B)
Խաղոսկրը նետելիս բացվել է 5 թիվը։

գ) A. Աշակերտը եկել է դպրոց մինչև ժամը 9-ը։
B)Աշակերտը ուշացել է դասից։

դ) A. Կիրակի օրը մառախուղ է լինելու։
B)Կիրակի օրը արևոտ եղանակ է լինելու։

4) Գրե՛ք հետևյալ ասույթների ժխտումը.

ա) Գնացքը կայարան է ժամանել ուշացումով։

Գնացքը կայարան է ժամանել առանց ուշանալու։

բ) Գիրքը հետաքրքիր է։

Գիրքը անհետաքրքիր է;

գ) Մարզիկը ռեկորդ է սահմանել։

Մարզիկը ռեկորդ չի սահմանել։

դ) Նետաձիգը դիպել է թիրախին։

Նետաձիգը չի դիպել թիրախին։

ե) Աշակերտը լուծեց խնդիրը։

Աշակերտը չլուծեց խնդիրը։

Լրացուցիչ(տանը)

5) Հետևյալ պնդումներից ընտրե՛ք կեղծերը.

ա) Գիրքը և գրիչը տարբեր առարկաներ են։

բ) Քարը փետուրից թեթև է։

գ) Շենքը զուգահեռանիստի ձև ունի։

դ) Աթոռը և սեղանը ֆուտբոլ են խաղում։

ե) Նարդի խաղում են չորսով։

զ) Ուղղանկյան անկյուններից մեկը հավասար է 300-ի։

6) Կազմե՛ք կոնյունկցիա հետևյալ երկու ասույթներից.

ա) A. Խնձորը մեծ է։

 1. Խնձորը կանաչ է։

Խնձորը մեծ է և կանաչ է։ 

բ) A. Շենքը բազմահարկ է։

 1. Շենքը շքեղ է։

Շենքը բազմահարկ է և շքեղ։

գ) A. Մայրիկը թատրոն է գնացել։

 1. Հայրիկը թատրոն է գնացել։

Մայրիկը և հայրիկը թատրոն են գնացել

դ) A. Ինքնաթիռը ժամանել է Երևան։

 1. Ինքնաթիռը ժամանել է ժամը 17-ին։

Ինքնաթիռը ժամանել է Երևան ժամը 17-ին։

7) Նետել են խաղոսկրը։ Գտե՛ք 4-ից մեծ թիվ բացվելու հավանականությունը։

2/6=1/3 հավանականություն

Լրացուցիչ տանը

Խնդիր 1: Ո՞ր թիվն է 24-ով փոքր իր եռակիից:

x=3x-24 

24=3x-x

24=2x

x=12 թիվը

Խնդիր 2: Երեք դարակներում միասին կա 800 գիրք: Հայտնի է, որ երկրորդ դարակում կա երկու անգամ ավելի շատ գիրք, քան առաջինում, իսկ երրորդում 150-ով ավելի, քան երկրորդում: Պարզել, թե քանի՞ գիրք կա դարակներից յուրաքանչյուրում:

x+2x+2x+150=800

x+2x+2x=800-150

5x=650

x=130 գիրք առաջին

130×2=260 երկրորդ

250+15=400 գիրք երրորդում

Դաս 6.

Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Կատարե՛ք գործողությունները.
Снимок д

2) Իրար հաջորդող ո՞ր բնական թվերի միջև է գտնվում կոտորակը.
Снимок л

3) Թենիսիստներից մեկը 35 խաղերից հաղթել է 24-ում, իսկ մյուսը

25 խաղերից հաղթել է 12-ում։ Ո՞ւմ արդյունքն է ավելի լավ (եթե

հաշվի առնենք շահած խաղերի քանակի հարաբերությունը բոլոր

խաղերի քանակին)։
24/35 > 12/25
Պատ․՝1-ին թենիսիստուհու արդյունքն ավելի լավն է։

Լրացուցիչ(տանը)

4) Գտնվո՞ւմ են արդյոք հետևյալ կետերը միևնույն ուղղի վրա.

ա) A (0, 1), B (–1, 1), C (4, 9), D (–2,–3),
Ոչ հավասար չեն։

բ) A (1, 0), B (2, 1), C (–1,–2), D (3, 4)։
Ոչ հավասար չեն։

5) Դեղձենիները կազմում են այգու ծառերի 45 %-ը, ծիրանենիները՝

30 %-ը։ Այգու մնացած 20 ծառերը խնձորենիներ են։ Յուրաքանչյուր

տեսակի քանի՞ ծառ կա այգում։

20 — 25%
X — 45%X
20X45/25 =36
20 — 25%
X — 30%X
20×30/25=24

6) Երկու մեծ և երեք փոքր կայանատեղերում տեղավորվում է ընդամենը 33 մեքենա, իսկ հինգ փոքր և երկու մեծ կայանատեղերում տեղավորվում է ընդամենը 43 մեքենա։ Քանի՞ մեքենա է տեղավորվում յուրաքանչյուր կայանատեղում։
Երկու մեծ  + հինգ փոքր = 43
Երկու մեծ + երեք փոքր = 33
43-33=10
Երկու  փոքր = 10
փոքր = 5

7)* Ծանոթանանք երեք երիտասարդների՝ Գևորգին, Կարինեին և

Կորյունին։ Նրանցից մեկը հաշվապահ է, մեկը՝ գյուղատնտես,

մյուսը՝ բժիշկ։ Պահանջվում է որոշել ամեն մեկի մասնագիտությունը,

եթե հայտնի է, որ Գևորգը գյուղատնտես չէ, իսկ բժիշկը փեսացու ունի։
Բժիշկ-Կարինե
Հաշվապահ-Գևորգ
Գյուղատնտես-Կորյուն

Իմ հորինած նախագծերը

1․Այս նախագիծը նրա մասին է,որ դուք պետք է գրեք ձեր սիրելի սպորտի և սպորտմենի մասին։Նաև գրել թե նսա ինչ ազգից է և ինչ թիմերում է խաղացել ու ինչ թիմում է խաղում։Եթե դուք զբաղվում էք ձէր սիրելի սպորտով ուրեմն կարող էք ձեր խաղալը տեսանյութի միջոցով ցուցադրել։

2․Այս նախագիծը նրա մասին է,որ դուք պետք է տեսանյութի միջոցով ցուցադրել ձեր սիրելի շինարարական գործիքը(ները) թե նրանք ինչպես են աշխատում ինչպես պետք է օկտագործել,երբ պետք է օկտագործել այդ շինարարական գործիքը։Նաև գրել ձեր սիրելի շինարարական ապրանքանիշի անունը։
Գրել նաև թե ձեր սիրելի շինարարական գործիքը(ները),որ թվականին են արտադրվել և գրեք թե ձեր սիրելի շինարարական ապրանքանիշը որ թվականին է ստեղծվել։

06.04.2020

1. Ինչո՞վ են պայմանավորված «թթվային անձրևները»:
Թթվային անձրևները պայմանավորված են գոլորշու հետ խառնված վտանգավոր գազերից: Վտանգավոր գազերը բարձրանում են երկինք, փոխազդվում են գոլորշու հետ, առաջանում է թթու և թափվում երկինք անձրևի տեսքով:

2.Ի՞նչ բաղադրություն ունեն թթուները:
Թթուները կազմված են H-ից և O-ից։

3. Ինչպե՞ս պետք է վարվել թթուների հետ:
Թթուների հետ պետք է զգույշ վարվել, որովհետև նրանք քայքայում են մաշկը: Թթուն մաշկի վրա թափվելիս պետք է այն ջրով լավ լվանալ և սննդի սոդայով մշակել:

4.Ինչպե՞ս կարելի է որոշել` շարժվո՞ւմ է մարմինը, թե ոչ։
Վերձնում ենք անշարժ մարմին և դնում ենք շարժվող մարմնի կողքը 

06.04.2020

Fill in the correct form of the words in brackets (comparative or superlative).

 1. My house is (big)biger  than yours.
 2. This flower is (beautiful)more beautiful  than that one.
 3. This is the (interesting)most interesting  book I have ever read.
 4. Non-smokers usually live (long)longer  than smokers.
 5. Which is the (dangerous)most dangerous  animal in the world?
 6. A holiday by the sea is (good)better  than a holiday in the mountains.
 7. It is strange but often a coke is (expensive)more expensive  than a beer.
 8. Who is the (rich)most richest  woman on earth?
 9. The weather this summer is even (bad)worse  than last summer.
 10. He was the (clever)most clever  thief of all.

02.04.2020

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) 1006 – 832 = 174 

բ) 1405 – 1297 = 108, 

գ) 78 + 818 = 896,

դ) 330 – 303 = 27, 

ե) 84 + 40 = 124, 

զ) 2003 + 2558 = 4561։

2) Հավասարման արմա՞տն է արդյոք 3 թիվը.

ա) 3 – 3 = 0, 

բ) 5 – 5 = 0, 

գ) 7 – 7 = 0,

դ) 3 – 3 = 0, 

ե) 2 ⋅ 3 = 6 

զ) 2 = 6 – 4:

3) Կազմե՛ք հավասարում և լուծե՛ք այն.

ա) x թվին գումարել են 4 և ստացել են 19:
x+4=19
15+4=19

բ) x թվից հանել են 10 և ստացել են 7:
x-10=7
17-10=7

գ) 35-ից հանել են x թիվը և ստացել են 5:
35-x=5
35-30=5

դ) 11-ին գումարել են x թիվը և ստացել են 25:
11+x=25
11+14=25

4) Բավարարո՞ւմ է արդյոք 2 թիվը տրված անհավասարմանը.

ա) x < 3, 

բ) x > 4, 

գ) 5x > 0,

դ) 2x < 3 :
Ոչ չի բավարարում։

Լրացուցիչ(տանը)

5) Լուծե՛ք հավասարումը.
Снимок 49

ա) 11/8-3/4=5/8
բ) 3/4-1/2=5/6
գ) 3/10+11/10=4/5
դ) 1 2/3+48/9=4 7/9
ե) 4/3+10 2/911 5/9
զ) 5 7/8-x=4 13/16

6) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) 2 ⋅ (0 + 3) = 6 – 0
2x + 6  = 6 — x
2x + x = 6 — 6
3x = 0
X = 0
բ) 7 ⋅ (3 – 3) + 4 ⋅ (0 + 2) = 8
գ) 3 ⋅ (4 – x) = 2x +
12 — 3x = 2x + 1
-3x — 2x = 1 — 12
-5x = -11
X = -11/-5 =11/5
դ) 5 ⋅ (x – 9) + 6 ⋅ (2 – x) = 1

7) Գտե՛ք անհավասարման լուծումը.

ա) 2 < 4 < 8,
բ) 0 < 9 < 10,
գ) –7 < 2 < 12,
դ) –2 < 1 < 3

Առցանց ուսումնական աշխատանք 01․04․2020․

1. Ի՞նչ է հյուսվածքը։
Բազմաբջիջ օրգանիզմի յուրաքանչյուն բջիջ մասնագիտացված է և կատարում է որոշակի գործառույթ։Միևնույն ծագում ունեցող,կառուցվածքով և գործառույթներով նման  միաբջջային նյութով միացած խումբը կոչվում է հյուսվածք։
2. Ի՞նչ հյուսվածքներ ունեն բույսերը։
Բարձրակարգ բույսերում տարբերվում են գոյացնող,հիմնական ծածկող,փոխադրող և մեխանիկական հյուսվածքներ։
3. Բույսի ո՞ր մասերում է տեղադրված գոյացնող հյուսվածքը։
Գոյացնող հյուսվածքի բջիջները բույսի ամբողջ կյանքի ընթացքում բաժանվում են,որը գտնվում է արմատում և ընձյուղում։
4. Ո՞ր հյուսվածքն է կատարում բույսի եւ նրա օրգանների հենարանի դեր։
Մեխանիկական հյուսվածքը բույսին տալիս է ամրություն և ճկունություն։ Այն հաճախ անվանում են նաև հենարանային հյուսվածք։ Դրանց բջիջների պատերը խիստ հաստացած, փայտացած են։ 
5. Կենդանական ի՞նչ հյուսվածքներ գիտեք։
Կենդանական օգանիզմներում տարբերվում են չորս տեսակի հյուսվածքներ էպիթելային,շարակցական,մկանային,նյարդային։

6. Ի՞նչ պաշտպանական դեր է կատարում շարակցական հյուսվածքը։
Շարակցական հյուսվածքը հենարանային և պաշտպանական դեր։Այն կարող է լինել պինդ,փուխր կամ հեղուկ։Օրինակ արյունը հեղուկ շարակցական հյուսվածք է։

Distance Lerning

Put the words in brackets into the gaps. Mind the positive or the negative forms.

EXAMPLE:

  your books. (to open)

Open your books

1)… upstairs. (to go)
Go upstairs.
2)…. in this lake. (not/to swim)
Don’t swim in this lake.
3)…. your homework. (to do)
Do your homework.
4)…. football in the yard. (not/to play)
Don’t play football in the yard.
5)…. your teeth. (to brush)
Brush your teeth.
6)…. during the lesson. (not/to talk)
Don’t talk during the lesson.
7)…. the animals in the zoo. (not/to feed)
Don’t feed animals in the zoo.
8)….the instructions. (to read)
Read the instruction.
9)…. late for school. (not/to be)
Don’t be late for school.
10)….your mobiles. (to switch off)
Switch off your mobiles.

Easter or “Zatik” in Armenia is one of the most colorful, joyful celebrations of the year.

easter-eggs-2145667_1280

Easter falls on Sunday, April 12, 2020. Easter is celebrated on the Sunday following the first full moon.
Speaking about the traditional Easter food in Armenia we should mention that Armenian women bake a cake with white flavoring, which symbolizes purity, make fried fish, herbs of different kinds, boil and paint eggs in different colors, rice with raisins and what not.

 

  MY FAMILY AT HOME

My family lives in a small house. It’s simple but pretty. It has a large garden. I like to work in the garden but my sister hates to work in the garden. She prefers to read. She reads in the morning, in the afternoon and at night.

I give all of the vegetables to mom and dad. They like to cook in our small kitchen. I eat any vegetable but my sister eats only a few.

My family always eats breakfast and dinner together. We talk. We laugh. Then my sister washes the dishes.

At night dad likes to listen to music. Mom works on the computer. I watch television. And my sister reads.

Soon we go to bed. My parents go to bed late but my sister and I go to bed early. I’m ready to go to sleep but my sister wants to keep reading.

Please answer the following questions of understanding:

Question 1:
Which is another way to describe the family’s house?
1 cramped but cozy
2 narrow but suitable
3 little but attractive
4 old but cheery
Question 2:
The family has how many members?
1 two
2 three
3 four
4 five
Question 3:
Who doesn’t enjoy working in the garden?
1 grandmother
2 cousin
3 father
4 sister
Question 4:
When does the sister like to read?
1 at night
2 in the afternoon
3 in the morning
4 all of the above
Question 5:
When do the family members not eat together?
1 at dinner
2 at lunch
3 at breakfast
4 all of the above

Снимок

Снимок 0